Στοιχεία Προγράμματος:
2217
Εκτύπωση Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Δράση:
  2.10.2
 
Περιγραφή:
  Eπιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα καθώς και επιδότηση χρηματοδοτικών μισθώσεων.
 
Πρόγραμμα:
  Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
Αποδέκτες:
Μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νέο-ιδρυόμενες ή υπό σύσταση),  οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Ε.Ε. 2003/361/ΕΚ της 6/5/2003) που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
1/9/2006-30/9/2008 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την επιδότηση των χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2008 
1/9/2006-30/11/2008 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την επιδότηση των δανείων είναι η 30 Νοεμβρίου 2008 
Σύμφωνα με τον Οδηγό Προγράμματος (συνημμένο αρχείο, σελ. 17), αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στις τράπεζες και τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης από 1 Σεπτεμβρίου 2006 έως την 30 Νοεμβρίου 2008 για την επιδότηση των δανείων και έως την 30 Σεπτεμβρίου 2008 για την επιδότηση των χρηματοδοτικών μισθώσεων.
 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας
  • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος  ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ
  • Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη δανειακής σύμβασης (ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης) λιγότερους από 50 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας- Ε.Μ.Ε

Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασίες επιλογής, κ.λπ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος).

 
Τι χρηματοδοτείται:

Επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες: όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας εκτός αυτών που εξαιρούν οι κανονισμοί α) ΕΚ 69/2001 για την περίοδο έως 30/6/2007, και β) ο Καν ΕΚ 1998/2006 από 1/1/2007.

Επιλέξιμες Μορφές Δανείων: Η Δράση αφορά την επιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, επιδοτείται το κόστος δανειοδότησης όλων των συμβάσεων τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, που:

  • έχουν διάρκεια πάνω από ένα έτος,
  • είναι εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.,
  • έχουν συγκεκριμένη διάρκεια
  • αφορούν  συγκεκριμένο, προσδιοριζόμενο στη δανειακή σύμβαση, ύψος δανείου.

Επιλέξιμες για το πρόγραμμα είναι οι δανειακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί (υπογραφεί) μετά την ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
Η παρούσα τροποποίηση αφορά τις αιτήσεις των επιχειρήσεων που υποβάλλονται μετά την υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α. έγκρισης της τροποποίησης και δανειακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί (υπογραφεί) επίσης μετά την ημερομηνία αυτή.
Οι δανειακές συμβάσεις πρέπει να ενεργοποιούνται (δηλ. να γίνεται η πρώτη εκταμίευση του δανείου) το αργότερο μέχρι την 31/12/2008.

 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Ανώτατο και Κατώτατο ποσό Δανείου: Το κατώτατο ποσό δανείου που θα επιδοτηθεί είναι €10.000 και το ανώτατο ποσό €500.000.

Ύψος επιδότησης: Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί στην ονομαστική επιβάρυνση που επιφέρουν έξι (6) μονάδες επιτοκίου και μέχρι 10 έτη.Το κατώτατο ποσό δανείου που θα επιδοτηθεί είναι €10.000 και το ανώτατο ποσό €500.000.
Η επιδότηση των πληγεισών επιχειρήσεων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18088/2029/29-8-2007 κοινή υπουργική απόφαση , θα καλύψει το σύνολο του Κόστους Δανεισμού τους, δηλαδή (θα καλύψει) το σύνολο του επιτοκίου του δανείου της Τράπεζας και την προμήθεια της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

Επιλέξιμες μορφές χρηματοδοτικών μισθώσεων: Επιλέξιμες προς επιχορήγηση είναι όλες οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα εξαγοράς και αφορούν :
• εξοπλισμό και μηχανήματα
• επαγγελματικά ακίνητα (πλην οικοπέδων)
• επαγγελματικά αυτοκίνητα
Οι ανωτέρω χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι επιλέξιμες εφ’ όσον το επιλέξιμο (κατά την έννοια της παραγράφου 5.3) μέρος των καταβληθέντων  ή προβλεπόμενων να καταβληθούν έως την 31/12/2008 μισθωμάτων, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10% της αξίας των παγίων στοιχείων.

Ανώτατο και κατώτατο ποσό συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης: Επιλέξιμο για επιδότηση είναι το μέρος της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά στην αξία των παγίων στοιχείων που αυτή περιλαμβάνει. Ο ΦΠΑ και οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή , κόστος αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κ.λ.π.) δεν είναι επιλέξιμος. Η αξία των παγίων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία τους.
Επιλέξιμες είναι χρηματοδοτικές μισθώσεις με κατώτατο όριο (αξίας παγίων στοιχείων ως ανωτέρω) 10.000 ευρώ και ανώτατο 500.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο δύναται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος με Απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

Μορφή, ύψος και  καταβολής της ενίσχυσης: Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες (10%) της αξίας των πάγιων στοιχείων, όπως αυτή αναγράφεται στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Η επιδότηση των πληγεισών επιχειρήσεων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18088/2029/29-8-2007 κοινή υπουργική απόφαση, θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί σε πενήντα εκατοστιαίες μονάδες (50%) της αξίας των παγίων στοιχείων, όπως αυτή αναγράφεται στην σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 56.000.000,00 €
Η κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, πέραν των αρχικά προβλεπόμενων 20.000.000 €, και μέχρι επιπλέον ποσού 36.000.000 €.
 
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης
  
Πληροφορίες
Επωνυμία:
  Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)

Διεύθυνση:
  Λ. Αμαλίας 26, Αθήνα 105 57

Τηλέφωνο:
  210 3311201-4

Ιστοσελίδα χειριστή:
  http://www.tempme.gr

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα απευθύνονται για την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα, στις συνεργαζόμενες με την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε Τράπεζες ή Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης , από 1 Σεπτεμβρίου 2006 έως την 30 Νοεμβρίου 2008 για την επιδότηση των δανείων και έως την 30 Σεπτεμβρίου 2008 για την επιδότηση των χρηματοδοτικών μισθώσεων. .

Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται ακόμα:

  •  Στο γραφείο πληροφόρησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, τηλ. 801 11 36 300, www.antagonistikotita.gr
  • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή www.ggb.gr,)
 
Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:
  http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem534.htm

 
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο
Kενό