Kεντρική Σελίδα - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
κενό
Διαφημιστικός χώρος
Δημιουργήστε τη προσωπική σας λίστα με προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν
τελεία Newsletter  τελεία Eυρετήριο Όρων  τελεία Χρήσιμες Διευθύνσεις  τελεία Βοήθεια  τελεία Επικοινωνία  τελεία Downloads  τελεία Συχνές Ερωτήσεις   
 
Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα
Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος
Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού
Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση
Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις
Συχνές Ερωτήσεις  Συχνές Ερωτήσεις
Τρόποι αναζήτησης  Τι είναι το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000 - 2006);
 
Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 2000 - 2006 αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ της Eλληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες θα συγχρηματοδοτηθούν, ανάλογα με την κατηγορία τους, από ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
* Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ: συγχρηματοδοτεί προγράμματα και έργα υποδομών και εξοπλισμού για την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, των επενδύσεων στους τομείς Παιδείας - Υγείας, των ενεργειών σε κοινοτικό επίπεδο ιδίως για μεθοριακές περιοχές, των ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού των περιφερειών, των προπαρασκευαστικών και συνοδευτικών μέτρων και των μέτρων αξιολόγησης.
* Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ : συγχρηματοδοτεί ενέργειες για επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματικό προσανατολισμό, για ενίσχυση προσλήψεων σε θέσεις διαρκούς απασχόλησης, ενέργειες καινοτόμου χαρακτήρα για την ανάπτυξη της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, ενεργειες που απευθύνονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων και ενέργειες επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλών σε ανέργους.
* Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - ΕΓΤΠΕ : χρηματοδοτεί την Κοινή Γεωργική Πολιτική της Eυρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύει την αγορά και προωθεί τις διαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία. Το EΓTΠE διαιρείται σε δύο τμήματα : το Τμήμα Εγγυήσεων, που χρηματοδοτεί τα μέτρα στήριξης των τιμών και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή ώστε να εξασφαλίζει σταθερές τιμές για τους γεωργούς και το Τμήμα Προσανατολισμού (EΓTΠE/Π) που ενισχύει μέσω επιδοτήσεων την ορθολογική οργάνωση, τον εκσυγχρονισμό και τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στη γεωργία
* Χρηματοδοτικό Mέσο Προσανατολισμού της Αλιείας - ΧΜΠΑ : συγχρηματοδοτεί ενέργειες για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους.

Το Γ΄ ΚΠΣ, δηλαδή το τρίτο κατά σειρά οικονομικό "πακέτο" με το οποίο ενισχύεται η χώρα, είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από την Ελλάδα και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει στόχο την ενίσχυση των πολιτικών για την πραγματική σύγκλιση, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

   
Τρόποι αναζήτησης  Πώς συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηματοδότηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης;
 
Οι συνολικοί πόροι του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) και του Ταμείου Συνοχής (που συγχρηματοδοτεί τα μεγάλα έργα Περιβάλλοντος και Μεταφορών) είναι 51,14 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ύψους 39,56 δισεκατομμύριων ευρώ (δημόσια δαπάνη), καθώς και 11,58 δισεκατομμύρια ευρώ ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, σημαντικοί πόροι ύψους 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ θα αντληθούν μέσω των τεσσάρων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Η συνολική κοινοτική συμμετοχή τόσο για το ΚΠΣ όσο και για το Ταμείο Συνοχής και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες ανέρχεται σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ.

   
Τρόποι αναζήτησης  Τι είναι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τι οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες;
 
Το Γ' ΚΠΣ χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες προγραμμάτων:
- Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ένα για κάθε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας, πχ. Ε.Π. Υγεία - Πρόνοια)
- Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ένα για κάθε μία από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, πχ. ΠΕΠ Κρήτης) Οι τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για το χρονικό διάστημα 2000 - 2006 είναι :
- INTERREG III: διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία που αποβλέπει στην τόνωση της ανάπτυξης και σε ισόρροπη και αρμονική διευθέτηση του ευρωπαϊκού εδάφους
- LEADER+: ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων και συνεργασίας ομάδων τοπικής δράσης
- EQUAL: διεθνική συνεργασία για την προώθηση νέων πρακτικών καταπολέμησης των πάσης φύσεως διακρίσεων και ανισοτήτων στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας
- URBAN II: οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των πόλεων και των συνοικιών που αντιμετωπίζουν κρίση, ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη Τα συνολικά 25 Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ και οι 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες απευθύνονται τόσο στο δημόσιο τομέα, π.χ. για έργα που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών και τη βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη, όσο και σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, νέους, ανέργους κ.λπ.

   
Τρόποι αναζήτησης  Τι είναι τα προγράμματα που παρουσιάζονται στο site και πώς θα βρω κάτι που να με αφορά;
 
Οι αρμόδιοι φορείς που υλοποιούν τα έργα ή τις δράσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κατά την περίοδο 2000 - 2006 δημοσιεύουν άπαξ ή περιοδικά προκηρύξεις για την επιλογή φυσικών και νομικών προσώπων στα οποία θα δοθεί ενίσχυση ή θα παρασχεθεί κάποιου είδους υπηρεσία. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου συστήματος πληροφόρησης και του site, ως πρόγραμμα εννοείται κάθε προκήρυξη έργου ή δράσης που υλοποιείται από τους αρμόδιους φορείς και αφορά:
- ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων ιδιωτών ή επιχειρήσεων ή άλλων φορέων (ΜΚΟ, ΑΕΙ κλπ)
- προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων/ ανέργων
- προγράμματα προώθησης στην απασχόληση (πχ. επιδότηση απασχόλησης, stage κλπ) καθώς και
- δράσεις κοινωνικής υποστήριξης, κυρίως ευπαθών κοινωνικά ομάδων (πχ βοήθεια στο σπίτι, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κλπ).
Επομένως, στο site δεν εμφανίζονται προκηρύξεις που αφορούν την εκτέλεση δημοσίων έργων (πχ. υποδομής) ή προκηρύξεις από τις οποίες δεν μπορεί να ωφεληθεί άμεσα το ευρύ κοινό. Ως εκ τούτου, στην Αναζήτηση δεν περιλαμβάνονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Οδικοί ¶ξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη" και "Σιδηρόδρομοι - Αεροδρόμια - Αστικές Συγκοινωνίες".

Για να βρείτε προγράμματα που σας αφορούν, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους πέντε τρόπους αναζήτησης, δηλαδή
- αναλόγως της ιδιότητάς σας και του είδους της ενίσχυσης που αναζητάτε ή
- αναλόγως του τομέα που σας ενδιαφέρει ή
- αναλόγως κάποιων ειδικών κατηγοριών κοινού ή
- με ελεύθερη αναζήτηση (πχ. με λέξεις – κλειδιά) ή
- ψάχνοντας τα τελευταία προγράμματα που καταχωρίστηκαν

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στη Βοήθεια.

Η ΜΟΔ ΔΕΝ διαχειρίζεται τα προγράμματα που συγκεντρώνει και παρουσιάζει στο www.info3kps.gr και συνεπώς, δεν μπορεί να παράσχει συμβουλευτικού τύπου υποστήριξη στους χρήστες.
   
Τρόποι αναζήτησης  Τα προγράμματα έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες;
 
Στη σελίδα με τη συγκεντρωτική παρουσίαση των προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αναζήτησης που επιλέξατε, εμφανίζονται στη στήλη «Προθεσμία» οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Στην αναλυτική παρουσίαση κάθε προγράμματος αντίστοιχα εμφανίζεται πεδίο «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων».

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα που η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε, εμφανίζονται με γκρίζα σκίαση και την επισήμανση "έληξε". Τα προγράμματα που αναμένεται να προκηρυχθούν μελλοντικά εμφανίζονται με την επισήμανση "αναμένεται". Για τυχόν παράταση της προθεσμίας ή επαναπροκήρυξη του προγράμματος πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον αρμόδιο φορέα.

   
Τρόποι αναζήτησης  Τι είναι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για κάθε πρόγραμμα;
 
Είναι το συνολικό ποσό της εθνικής, κοινοτικής και τυχόν ιδιωτικής συμμετοχής που προβλέπεται να διατεθεί για την συγκεκριμένη προκήρυξη του προγράμματος. Επομένως, στο πεδίο "Προϋπολογισμός" κατά κανόνα αναγράφεται το σύνολο του προϋπολογισμού που διατίθεται για τη συγκεκριμένη προκήρυξη του προγράμματος, εκτός αν υπάρχει διαφορετική διευκρίνιση. Το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής που περιλαμβάνεται στο ποσόν αυτό διευκρινίζεται στο πεδίο «Είδος Ενίσχυσης».

   
Τρόποι αναζήτησης  Πώς μπορώ να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα;
 
Αν πληροίτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αρμόδιο Φορέα του προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες (αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής) και για να προμηθευτείτε τα απαραίτητα έντυπα ώστε να κάνετε αίτηση.

   
Τρόποι αναζήτησης  Θα ήθελα να ενημερώνομαι για κάθε νέο πρόγραμμα που προκηρύσσεται.
 
Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία NEWSLETTER, να διαμορφώσετε ένα προφίλ και αναλόγως των ενδιαφερόντων σας, να ενημερώνεστε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν με το προφίλ που διαμορφώσατε ή για τυχόν αλλαγές τους (πχ. παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

   
Τρόποι αναζήτησης  Πού πρέπει να απευθυνθώ για να κάνω αίτηση; Πώς μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για ένα πρόγραμμα; Πότε θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα που με ενδιαφέρει;
 
Στην αναλυτική παρουσίαση ενός προγράμματος, στο πεδίο Αρμόδιος Φορέας υπάρχουν τα στοιχεία των φορέων και των επιχειρήσεων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του προγράμματος. Στο δε πεδίο Πληροφορίες θα βρείτε τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους χειριστές κάθε προγράμματος, στους οποίους θα πρέπει να απευθύνεστε για περαιτέρω πληροφορίες και υποστήριξη.

H ΜΟΔ ΔΕΝ διαχειρίζεται τα προγράμματα που συγκεντρώνει και παρουσιάζει στην ιστοσελίδα, επομένως δεν μπορεί να παράσχει περαιτέρω πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη για αυτά.

   
Τρόποι αναζήτησης  Δεν είμαι εξοικειωμένος με πολλούς από τους όρους που χρησιμοποιούνται στο ΚΠΣ. Πού μπορώ να βρω ένα λεξικό;
 
Στο Ευρετήριο Όρων του ΚΠΣ παρουσιάζεται αλφαβητικός κατάλογος των συνηθέστερων όρων που απαντώνται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

   
Τρόποι αναζήτησης  Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το Γ΄ ΚΠΣ και για τα διάφορα Επιχειρησιακά Προγράμματα;
 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το:

Γραφείο Πληροφόρησης του Πολίτη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Νίκης 5 - 7
τηλέφωνο 210 3332000, 210 3332588
e-mail: helpdesk@mnec.gr

και από το δικτυακό τόπο του ΚΠΣ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, μπορείτε να δείτε στη σελίδα με τις Χρήσιμες Διευθύνσεις τα στοιχεία επικοινωνίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης κάθε Προγράμματος.

   
   
Kενό
Ανακοίνωση νομικής μορφής Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης