Στοιχεία Προγράμματος:
2785
Εκτύπωση Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Περιγραφή:
  Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης / εμπειρογνωμοσύνης από φορείς καινοτομίας.
 
Πρόγραμμα:
  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ
 
Αποδέκτες:
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Οδηγού Εφαρμογής.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
26/3/2009-... Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης 

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων θα παραμείνει ενεργή από 26 Μαρτίου 2009 μέχρι να εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας με βάση τον αύξοντα αριθμό της περιφέρειας στην οποία ανήκει.


Για τις περιφέρειες του στόχου 1 θα υπάρξει ένας αύξων αριθμός.

 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:

Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως μικρομεσαίες, σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 • Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας- Ε.Μ.Ε και παράλληλα καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως μικρομεσαίες, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με βάση την συγκεκριμένη σύσταση, ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, Επίσης, θα πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο της <<ανεξάρτητης επιχείρησης>>, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται μια ΜμΕ να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης ή να ελέγχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% από μια ή από κοινού από περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες συνολικά απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις για το χαραkτηρισμό μιας επιχείρησης ως ΜμΕ περιλαμβάνονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 • Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας
 • Δεν βρίσκονται υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
 • Δεν δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή την εμπορία των προϊόντων του τομέα γεωργίας όπως αυτές προσδιορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δεν ανήκουν στον κλάδο της αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 104/2000 του Συμβουλίου
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2002
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06)
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας
 • Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει ενισχύσεις ήσσονος σημασίας από συμμετοχή σε διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα μεγαλύτερες από 200.000 € σύμφωνα με τον κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (κανόνας de minimis). Ειδικότερα για τον τομέα οδικών μεταφορών, οι ενισχύσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 €, σύμφωνα με προαναφερθέντα κανονισμό.
 • Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης δεν θα πρέπει να τους έχει χορηγηθεί άλλο κουπόνι καινοτομίας ακόμα και για διαφορετικό πρόβλημα που αφορά άλλο σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας
 • Οι δραστηριότητές τους εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες των κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας) που αναγράφονται  στον ακόλουθο πίνακα 2. Επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν είναι επιλέξιμες.

Σημειώνεται ότι προς διευκόλυνσή σας, στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ θα υπάρχει πίνακας με υποκατηγορίες των κατωτέρω κωδικών, οι οποίες μπορεί να σας βοηθήσουν στον εντοπισμό του κωδικού στον οποίο ανήκετε ή ακόμη να βεβαιωθείτε ότι είστε επιλέξιμοι. Αν η επιχείρηση ανήκει σε περισσότερους από έναν κωδικούς, να δηλωθούν όλοι οι κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ του Πίνακα 2 στους οποίους ανήκει.

Ενδεικτικές φόρμες ηλεκτρονικής υποβολής, καθώς και σχετικές οδηγίες για τη δημιουργία και πιστοποίηση λογαριασμού χρήστη και οδηγίες για τη δημιουργία και την υποβολή αίτησης υπάρχουν διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 
Τι χρηματοδοτείται:
Καινοτόμες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες γνώσης / εμπειρογνωμοσύνης.
 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Χορήγηση κουπονιού καινοτομίας μέγιστης ονομαστικής αξίας 7.000 € σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα/πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση να απαιτεί την τεχνογνωσία/εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.

Τα κουπόνια εκδίδονται ονομαστικά στην επωνυμία της αιτούμενης επιχείρησης και δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο στον φορέα καινοτομίας για την πληρωμή του για τις υπηρεσίες τεχνογνωσίας / εμπειρογνωμοσύνης που θα παρασχεθούν στην επιχείρηση.  

Οι φορείς καινοτομίας επισυνάπτονται στο τέλος της αναλυτικής παρουσίασης.

 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 8.400.000,00 €
Περιφέρειες στόχου 1
- Ε.Π."Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ 2) (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα):2.198.000 €
Περιφέρειες Μετάβασης
- Αττική: 3.234.000 €
- Κεντρική Μακεδονία: 1.736.000 €
- Δυτική Μακεδονία: 273.000 €
- Στερεά Ελλάδα: 917.000 €
- Νήσων Νοτίου Αιγαίου: 42.000 €
 
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης
  
Πληροφορίες
Επωνυμία:
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

Χειριστής:
  Β. Γέρος

Διεύθυνση:
  Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα

Τηλέφωνο:
  210 7458172
Γραφείο Αρωγής (Help Desk) για θέματα που αφορούν στην υποβολή της αίτησης: 801 11 24900

Email:
  vgeros@gsrt.gr

Ιστοσελίδα χειριστή:
  http://www.gsrt.gr

 
 
Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:
  http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6041

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

DE MINIMIS ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

ΣΤΑΚΟΔ 2003:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο
Kενό