Kεντρική Σελίδα - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
κενό
Διαφημιστικός χώρος
Δημιουργήστε τη προσωπική σας λίστα με προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν
τελεία Newsletter  τελεία Eυρετήριο Όρων  τελεία Χρήσιμες Διευθύνσεις  τελεία Βοήθεια  τελεία Επικοινωνία  τελεία Downloads  τελεία Συχνές Ερωτήσεις   
 
Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα
Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος
Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού
Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση
Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις
Στοιχεία Προγράμματος:
2359
Εκτύπωση "Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ) - ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ έτους 2006"
Δράση:
  4.1.
 
Περιγραφή:
 

Οικονομική ενίσχυση νέων επιστημόνων που παρέχουν υπηρεσίες  εντασσόμενες στα ελευθέρια επαγγέλματα,  οι οποίοι αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών συναφή με την ειδικότητά τους.

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης του ΟΑΕΔ.
 
Πρόγραμμα:
  Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
 
Αποδέκτες:

4.000   νέοι επιστήμονες απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών  (ιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι,  μηχανικοί  και λοιποί),  που παρέχουν υπηρεσίες εντασσόμενες στα ελευθέρια επαγγέλματα. Το 60 % των θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες.

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
13/2/2007-31/5/2007 Η προθεσμία αφορά τη υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ 2007.


Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) εφόσον δεν έχουν  καλύψει όλες οι προβλεπόμενες θέσεις.

 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
νέοι επιστήμονες (ιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί  κλπ.) που παρέχουν υπηρεσίες εντασσόμενες στα ελευθέρια επαγγέλματα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ).
 • Έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από την 1/1/2006 και μετά.
 • Δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα (την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα) μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές ειδικότητες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των τεσσάρων ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών, πλην των ιατρών  (εξαιρουμένων των οδοντιάτρων, κτηνιάτρων) και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 40 ετών.
 • Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος πριν τη δημιουργία της επαγγελματικής στέγης με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του ύψους του αφορολόγητου, όπως θα προκύπτει από το φωτοαντίγραφο του ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος ή από θεωρημένο αντίγραφο της φορολογικής τους δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ.
  Για το νέο ελεύθερο επαγγελματία χωρίς παιδιά, το ύψος του εισοδήματος - μετά την αφαίρεση των δαπανών - κατά το προηγούμενο έτος εκείνου της δημιουργίας επαγγελματικής στέγης, δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 9.500,00 € όπως ορίζεται στην παρ.1 του αρθ.9 του Ν.2238/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για εισοδήματα του έτους εκείνου. Το αφορολόγητο ποσό αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία.
  Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α) η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 • Έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και
 • Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και τρία μέλη εταιρειών:

 • Ομορρύθμων   (Ο.Ε.),
 • Ετερορρύθμων  (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους,
 • ΕΠΕ,
 • Δικηγορικών εταιρειών του Π.Δ. 81/2005, με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και τρία μέλη Συνεταιρισμών.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι:

 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), 
 • Aστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες,
 • όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ,
 • όσοι ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) με δραστηριότητα όμοια με αυτή που είχε επιχείρηση  η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο εξ αίματος ή αγχιστείας Α΄ Βαθμού ή οι σύζυγοί τους κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησης τους στη Δ.Ο.Υ.
 • όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.
 • όσοι δημιουργούν επιχείρηση με δευτερεύουσα δραστηριότητα η οποία δε συνάδει με το στόχο του προγράμματος όπως π.χ. μηχανικοί οι οποίοι ως δευτερεύουσα δραστηριότητα δηλώνουν Εργολάβοι, Υπεργολάβοι Οικοδομικών εργασιών.

Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας κατά την διάρκεια του προγράμματος υποχρεούται να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε εξάμηνο:
α) Αίτηση, στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και  ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του, είναι τουλάχιστον  ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης, που πρόκειται  να εισπράξει και
β) Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται,  τιμολόγιο και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων–εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ.

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας να υποβάλει «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνη δήλωση» (βλέπε συνηυμμένο αρχείο) στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, χωρίς να προσκομίζει δικαιολογητικά, στην οποία θα δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τη διαδικασία και τους όρους ένταξης και συμμετοχής του στο πρόγραμμα, θα περιγράφει πλήρως το σχέδιό του για δημιουργία νέας επιχείρησης και θα δηλώνει τα στοιχεία που έχουν σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης.
Η Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος, με βάση τα αναγραφόμενα στην αίτηση, την οποία διαβιβάζει σε Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, προκειμένου να αξιολογηθεί και να εκδοθεί απόφαση προέγκρισης από την Υπηρεσία.
Τα κριτήρια επιλογής για την προέγκριση των αιτήσεων  περιλαμβάνουν κατά σειρά προτεραιότητας:

 1. Την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος. Συγκεκριμένα,  προηγούνται κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας οι μητέρες ανηλίκων τέκνων, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 2. Το χρόνο κτήσης του πτυχίου ή της ειδικότητας (μόνο για τους ιατρούς). Προηγούνται όσοι έχουν παλαιότερη ημερομηνία κτήσης αυτών.
 3. Τη δημιουργία απασχόλησης. Προηγούνται όσοι έχουν ήδη προσλάβει υπάλληλο( βοηθητικό ή επιστημονικό προσωπικό) στο γραφείο τους μέχρι 31/12/2006.

Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η ποσόστωση 60% υπέρ των γυναικών και οι Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης θα λάβουν υπόψη για την κατανομή ανά νομό την εγγεγραμμένη ανεργία κάθε νομού.

Εντός δέκα ημερών από την παραλαβή των αιτήσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, θα ενημερώνεται ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας (ΝΕΕ) να προσέλθει στην Υπηρεσία για να παραλάβει την προέγκριση.

2) ΕΓΚΡΙΣΗ - ΥΠΑΓΩΓΗ
Στη συνέχεια,  μετά την απόφαση προέγκρισης, ορίζεται, κατόπιν συνεννοήσεως με τον αιτούντα, ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου στην έδρα του επαγγελματία, κατά τον οποίο ελέγχονται:

 1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη Δ.Ο.Υ.
 2. Βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 3. Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής σχολής.
 4. Τίτλος απόκτησης ειδικότητας (για τους ιατρούς).
 5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο που να προκύπτει η ηλικία.
 6. Εκκαθαριστικό ΔΟΥ του προηγούμενου έτους πριν την έναρξη ή θεωρημένο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) στην αρμόδια ΔΟΥ.
 7. Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς σχετικά με τον εξοπλισμό της επιχείρησης, περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βιβλία, που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 40% του ποσού της επιχορήγησης. Συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα ενοικίων καθώς και τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μία νέα επαγγελματίας για τη φύλαξη των παιδιών της, ώστε να μπορεί να ασκεί το επάγγελμά της. Στην περίπτωση που η νέα ελεύθερη επαγγελματίας (ΝΕΕ) έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της (βλέπε ειδικές περιπτώσεις στο παρακάτω σημείο 6), λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και των λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κλπ). 
  Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στη δημιουργία νέων Εταιριών, τα εξοφλημένα τιμολόγια ή οι αποδείξεις αγοράς υπολογίζονται κατά το τμήμα εκείνο το οποίο αντιστοιχεί στη συμμετοχή έκαστου των υποψηφίων στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού .
 8. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται για Εταιρεία ή Συνεταιρισμό  στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
 9. Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
 10. Ότι  απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και  είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
 11. Ότι η επιχείρηση  λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της συγγενείς α΄ βαθμού ή σύζυγο με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς. 
 12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όταν πρόκειται για μητέρα ανήλικου τέκνου.
 13. Αντίγραφα προσλήψεων για το προσωπικό που έχει προσληφθεί στην επιχείρηση σύμφωνα με την αίτηση-δήλωση υπαγωγής.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, ο αιτών θα πρέπει να παραδώσει φωτοαντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών στον ελεγκτή, προκειμένου αυτά να τεθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Μετά τον θετικό επιτόπιο έλεγχο η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραμμα,  η οποία θα ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο / η ΝΕΕ δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Ο επαγγελματίας έχει την ευθύνη για τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησής του και για την εκπλήρωση των στρατιωτικών του Υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που προκύψει θέμα νομιμότητας λειτουργίας της επιχείρησης ή εκπλήρωσης των στρατιωτικών του Υποχρεώσεων, η Υπηρεσία θα διακόπτει την επιχορήγησή του επαγγελματία και θα προχωρεί σε αναζήτηση ολόκληρου του ποσού επιχορήγησης, που θα έχει καταβληθεί.

Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας  δεν πρέπει να διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, αλλιώς διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία:  Κοινή |Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 31328/25.01.2007 (ΦΕΚ  Β109/31.01.2007) και "Πληροφοριακό υλικό".

 
Τι χρηματοδοτείται:

Δαπάνες έναρξης λειτουργίας της προσωπικής ή εταιρικής επιχείρησης (επιχορήγηση διάρκειας 12 μηνών).

 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 12.000 ευρώ,  από τα οποία ποσό ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 8.000 ευρώ  σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες  δόσεις των 4.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος  κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί  τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης). 

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

 

 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 48.000.000,00 €
Για το έτος 2006: 16.000.000 €
Για το έτος 2007: 16.000.000 €
Για το έτος 2008: 16.000.000 €

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ
 
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
  ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού)
  
Πληροφορίες
Επωνυμία:
  Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης και Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ - βλέπε συνημμένο αρχείο.

Ιστοσελίδα:
  http:///www.oaed.gr


 

 
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:
  http://www.oaed.gr/Pages/SN_563.pg


 
Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

ΚΥΑ 31328 - ΦΕΚ Β109 (31.01.2007):
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Πληροφοριακό υλικό:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο
εκτύπωση προγράμματος
  Επιστροφή στη σελίδα αποτελεσμάτων  
Kενό
Ανακοίνωση νομικής μορφής Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης