Kεντρική Σελίδα - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
κενό
Διαφημιστικός χώρος
Δημιουργήστε τη προσωπική σας λίστα με προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν
τελεία Newsletter  τελεία Eυρετήριο Όρων  τελεία Χρήσιμες Διευθύνσεις  τελεία Βοήθεια  τελεία Επικοινωνία  τελεία Downloads  τελεία Συχνές Ερωτήσεις   
 
Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα
Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος
Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού
Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση
Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις
Στοιχεία Προγράμματος:
2786
Εκτύπωση E - security
Περιγραφή:
 
Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια.

Η δράση επιχορηγεί επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την ψηφιακή ασφάλεια και με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνών και απειλών (κακόβουλων ή μη) εις βάρος της διαχειριζόμενης πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού κλπ.
 
Πρόγραμμα:
  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ
 
Αποδέκτες:
Μικρομεσαίες Eπιχειρήσεις.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
22/4/2009-... Ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια. 

Η υποβολή των Αιτήσεων για την επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής από το διαδικτυακό τόπο της δράσης. Για τη συμπλήρωση της φόρμας αυτής κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφτεί τον διαδικτυακό τόπο της δράσης. Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου ψηφιακής ασφάλειας, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει εντύπως μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, τον ολοκληρωμένο Φάκελο Αίτησης.


Η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 και ώρα 12:00μμ.


Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα από την Πέμπτη 7 Μαΐου 2009 και ώρα 12:00μμ.

 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008.
  Ως ημερομηνία σύστασης της Επιχείρησης νοείται η ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ.
 2. Ο κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ (Παράγραφος 7) του Οδηγού Υποβολής.
  Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Επιχείρησης (Κ.Α.Δ.) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της Επιχείρησης.
 3. Ο κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (Παράγραφος 8) του Οδηγού Υποβολής.
  Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Επιχείρησης (Κ.Α.Δ.) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της Επιχείρησης και με τον ίδιο τρόπο όπως στην παραπάνω περίπτωση.
 4. Η Επιχείρηση εμφανίζει θετικό μέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.
  Για την κάλυψη της συγκεκριμένης προϋπόθεσης παρατίθενται από την Επιχείρηση στοιχεία για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη. Εφόσον δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία, τότε παρατίθενται στοιχεία των δύο τελευταίων οικονομικών ετών.
 5. Η Επιχείρηση απασχολεί κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.
  Οι ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) υπολογίζονται σε 12μηνη βάση. Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας ισοδυναμεί με έναν εργαζόμενο ο οποίος απασχολείται πλήρως (οκτάωρο) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (12 μήνες). Σε περίπτωση κατά την οποία στην Επιχείρηση απασχολούνται εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ή και εποχιακοί, τότε, για τους εργαζόμενους αυτούς, ο υπολογισμός γίνεται σε κλάσμα ΕΜΕ.
 6. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
 7. Η Επιχείρηση τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).
 8. Η Επιχείρηση ανήκει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με βάση  τα οριζόμενα στη σύσταση της επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Για την κάλυψη αυτής της προϋπόθεσης πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  •    Η Επιχείρηση να απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους.
  •    Η Επιχείρηση να έχει κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή ενεργητικό μικρότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ.
 9. Η αξία κτήσης του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που είναι ήδη εγκατεστημένος στην Επιχείρηση (εξοπλισμός & λογισμικό) και αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 Ευρώ.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δε δύναται να ξεπερνά τους 6 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους.

 
Τι χρηματοδοτείται:
 1. Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού
 2. Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού
 3. Δαπάνες Προμήθειας Υπηρεσιών
 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 70.000€, και ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε 5.000€.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.
Το ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης καθορίζεται με βάση την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες, σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης και την υφιστάμενη υποδομή. σε ΤΠΕ.
 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 15.000.000,00 €
Δημόσια δαπάνη: 10.500.000

Περιφέρειες στόχου 1
- Ε.Π."Ψηφιακή Σύγκλιση" (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα):5.985.000 €
Περιφέρειες Μετάβασης
ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης:
Κεντρική Μακεδονία 1.574.935,00 €
Δυτική Μακεδονία 14.989,00 €
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
Στερεά Ελλάδα 315.004,00 €
ΠΕΠ Αττικής
Αττική 2.205.069,00 €
ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
105.003,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
 
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
  Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ
  
Πληροφορίες
Επωνυμία:
  Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Χειριστής:
  Γραφείο Αρωγής της δράσης e-Security

Διεύθυνση:
  Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα 105 61

Τηλέφωνο:
  Δευτέρα – Παρασκευή, κατά τις ώρες 08:00 – 20:00
801-11-71500 (για κλήσεις από σταθερά)
210-8099613 (για κλήσεις από κινητά)

Email:
  http://esecurityportal.digitalaid.gr/contact.aspx

Ιστοσελίδα:
  http://esecurityportal.digitalaid.gr/Default.aspx

 
 
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:
  http://esecurityportal.digitalaid.gr/Drasi

 
Προκήρυξη:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Οδηγός Υποβολής:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο
εκτύπωση προγράμματος
  Επιστροφή στη σελίδα αποτελεσμάτων  
Kενό
Ανακοίνωση νομικής μορφής Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης