Kεντρική Σελίδα - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
κενό
Διαφημιστικός χώρος
Δημιουργήστε τη προσωπική σας λίστα με προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν
τελεία Newsletter  τελεία Eυρετήριο Όρων  τελεία Χρήσιμες Διευθύνσεις  τελεία Βοήθεια  τελεία Επικοινωνία  τελεία Downloads  τελεία Συχνές Ερωτήσεις   
 
Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα
Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος
Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού
Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση
Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις
Στοιχεία Προγράμματος:
1335
Εκτύπωση "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου - Γ΄Περιοχή ΟΠΑΑΧ ΗΠΕΙΡΟΥ" (Δήμοι Δωδώνης, Σελλών, Λάκκας Σουλίου και Αγίου Δημητρίου)
Περιγραφή:
 

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Ανάπτυξης Ορεινών / Μειονεκτικών περιοχών  για την αύξηση της απασχόλησης και την  καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στους  Δήμους  Δωδώνης, Σελλών, Λάκκας Σουλίου και Αγίου Δημητρίου με στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των δυναμικών ηλικιών, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας  και την αξιοποίηση των τοπικών πόρων, που περιλαμβάνει έναν συνδυασμό δράσεων  των παρακάτω κατηγοριών:
1) Δράσεις Συμβουλευτικής (που θα υλοποιηθούν στο Δήμο Λάκκας Σουλίου - πρώην Δήμος Δερβιζιάνων) για την προετοιμασία ένταξης στην αγορά εργασίας 30 ατόμων και την υποστήριξή τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, καθώς και δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
2) Δράσεις προώθησης στην απασχόληση μέσω:
-
 επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 4 άτομα, 
- επιδότησης της αυτοαπασχόλησης 8 ατόμων, για τη δημιουργία  δικής τους  επιχείρησης (νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες) και
- επιδότησης 2 ατόμων,  για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage).
Περισσότερες λεπτομέρειες  - βλέπε συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος».

Επίσης, προβλέπεται η λειτουργία μίας Μονάδας "Βοήθεια στο Σπίτι" στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, που περιγράφεται στην ιστοσελίδα ως ξεχωριστή δράση.   

 
Πρόγραμμα:
  Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ
 
Αποδέκτες:
Ι) ¶μεσα ωφελούμενοι30  άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων ατόμων ευπαθών ομάδων όπως  ΑΜΕΑ)
II) Επιχειρήσεις, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
III) Εφόσον υπάρξει σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού από τους φορείς: ¶νεργοι ή / και εργαζόμενοι (υποαπασχολούμενοι ή ετεροαπασχολούμενοι), που διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και ειδικότητες για να απασχοληθούν από τους φορείς, στην παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής».
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
16/6/2006-31/12/2008 Η προθεσμία αφορά την υλοποιηση του συνόλου των δράσεων του προγράμματος. 

 
Περιοχή εφαρμογής:
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δήμοι Δωδώνης, Σελλών, Λάκκας Σουλίου και Αγίου Δημητρίου.

 
Όροι και προϋποθέσεις:

Ι) ¶μεσα ωφελούμενοι των δράσεων του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης :
Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο θα πρέπει:
- να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ (άρθρο 2 του νόμου 1545/85),
- να έχουν περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης από εργασιακό σύμβουλο του Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) ή της Τοπικής Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΤΥΑ) του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι και να έχουν εφοδιαστεί με το ειδικό παραπεμπτικό,
να έχουν επιλεγεί από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής  (την οποία θα απαρτίζουν 2  εκπρόσωποι των φορέων του Επιχειρησιακού σχεδίου και 1 εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ) να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες δράσεις του Σχεδίου Ολοκληρωμένης ¶στικής Ανάπτυξης.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Σχέδιο είναι η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης
συνοδευόμενη με τα ακόλουθα επικυρωμένα έγγραφα:
1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση τόπου διαμονής
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.  Επικυρωμένα Αντίγραφα απολυτηρίων Λυκείου  πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
5. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
6. Παραπεμπτικό από το ΚΠΑ ή την Τοπική Υπηρεσία ΟΑΕΔ όπου είναι γραμμένος  
7. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ  σε ισχύ

Οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να εφοδιαστούν από το ΚΠΑ/ΤΥ του ΟΑΕΔ όπου είναι γραμμένοι, το ειδικό παραπεμπτικό, το οποίο θα καταθέσουν μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά. 
Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση
Περισσότερες λεπτομέρειες: βλέπε συνημμένο αρχείο "Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ανέργων στο πρόγραμμα

ΙΙ) Οι  επιχειρήσεις, προκειμένου να λάβουν επιχορήγηση για νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει:
· Να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για ανέργους, οι οποίες να είναι πρόσθετες και να αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
· Να διατηρήσουν το προσωπικό τους (το παλιό ως και το  επιχορηγούμενο) τουλάχιστον για 6 μήνες (αν είναι ΜΜΕ) ή για 12 μήνες (αν είναι μεγάλη επιχείρηση) μετά το τέλος της περιόδου που  επιχορηγήθηκαν για τις νέες θέσεις εργασίας.
· Λοιποί όροι που ορίζονται από τον ΟΑΕΔ με σχετική εγκύκλιο.
· Η απόλυση του προσωπικού από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος stage (9 μήνες) χωρίς αντικατάσταση εντός 30 ημερών, συνεπάγεται διακοπή του.
Η τελική επιλογή των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και  απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage)  γίνεται με ευθύνη της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής.

ΙΙΙ) Όσοι  επιθυμούν να απασχοληθούν στους φορείς παροχής υπηρεσιών «Συμβουλευτικής», εφόσον υπάρξει σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού από τους φορείς, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Τα εξειδικευμένα στελέχη: να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης ανθρωπιστικών σπουδών ή κοινωνικών επιστημών, με εμπειρία στην παροχή παρεμφερών υπηρεσιών τουλάχιστον ενός έτους.
Το διοικητικό προσωπικό: να είναι άτομα με ικανότητα και εμπειρία στην ηλεκτρονική διαχείριση αρχείων.

 
Τι χρηματοδοτείται:
  • Η διοργάνωση των συνεδριών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης  της κοινής γνώμης.
  • Η δημιουργία  των νέων θέσεων εργασίας για ανέργους και  τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων
  • Η δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων από νέους ελεύθερους επαγγελματίες (αυτοαπασχόληση). 
  • Η καταβολή αμοιβής για την πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας και δεξιοτήτων (stage).

 

 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
1) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση  σε νέες θέσεις εργασίας, για 18 μήνες (σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις) ή  για 24 μήνες (σε μεγάλες επιχειρήσεις) με τα εξής ποσά:
16 €/ημέρα για κάθε μισθωτό πλήρους απασχόλησης,
8 €/ημέρα για κάθε  μισθωτό μερικής απασχόλησης (από 4 ώρες και πάνω ημερησίως),
20 €/ημέρα για κάθε μισθωτό άτομο σε μειονεκτική θέση – βλέπε συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος».
24 €/ημέρα για κάθε μισθωτό άτομο με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) – βλέπε συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος».
Τα άτομα που συμμετέχουν σε Σχέδια περιοχών που ανήκουν στη Ζώνη Δ΄ του Νόμου 2601/98  έχουν αυξημένη επιχορήγηση κατά 2 €/ ημέρα.
2) Επιχορήγηση
των νέων ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή η αυτοαπασχόληση των ανέργων που υπάγονται στο πρόγραμμα και δημιουργούν τη δική τους μικρή επιχείρηση, με τα παρακάτω ποσά:
9.000 € για κάθε νέο – νέα ελεύθερο επαγγελματία,
10.000 € για κάθε άτομο που είναι σε μειονεκτική θέση (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 110125/21.01.2004 και αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος») ή που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
12.000 € για τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ).
3) Καταβολή επιδόματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας – stage (για 9 μήνες, 22 ημέρες ανά μήνα), ως εξής:
- Για τους ασκούμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 25 € μικτά / ημέρα
- Για τους ασκούμενους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 21 € μικτά / ημέρα
 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 166.724,00 €
Στον άνω αναφερόμενο προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται οι πόροι για τη δομή "Βοήθεια στο σπίτι" που εντάσσεται στο "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου - Γ΄ Περιοχή ΟΠΑΑΧ ΗΠΕΙΡΟΥ" και περιγράφεται στην ιστοσελίδα ως ξεχωριστή δράση.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ
 
Πληροφορίες
Επωνυμία:
  Δήμος Λάκκας Σουλίου

Χειριστής:
  Δήμος Λάκκας Σουλίου: ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση:
  Δήμος Λάκκας Σουλίου: Δερβίζιανα

Τηλέφωνο:
  Δήμος Λάκκας Σουλίου: 26540 31291

Email:
  lakkasouliou@tee.gr


 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ανέργων στο πρόγραμμα είναι η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης, συνοδευόμενη με τα ακόλουθα επικυρωμένα έγγραφα:
1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση τόπου διαμονής
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.  Επικυρωμένα Αντίγραφα απολυτηρίων Λυκείου  πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
5. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
6. Παραπεμπτικό από το ΚΠΑ ή την Τοπική Υπηρεσία ΟΑΕΔ όπου είναι γραμμένος  
7. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ  σε ισχύ

Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση.
Περισσότερες λεπτομέρειες: βλέπε συνημμένο αρχείο "Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ανέργων στο πρόγραμμα" και "Παράταση πρόσκλησης ανέργων".

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να απευθυνθούν στους φορείς που αναφέρονται στα πεδία "Πληροφορίες", "¶λλοι φορείς πληροφόρησης" και "Πρόσθετα στοιχεία".

'Αλλοι Φορείς Πληροφόρησης
Επωνυμία:
  Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ - βλέπε συνημμένο αρχείο

 

 

 
Πρόσθετα στοιχεία:
 
 
Τοπικές Υπηρεσίες και Kέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Πρόσθετα στοιχεία προγράμματος:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ανέργων στο πρόγραμμα:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο
εκτύπωση προγράμματος
  Επιστροφή στη σελίδα αποτελεσμάτων  
Kενό
Ανακοίνωση νομικής μορφής Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης