Kεντρική Σελίδα - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
κενό
Διαφημιστικός χώρος
Δημιουργήστε τη προσωπική σας λίστα με προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν
τελεία Newsletter  τελεία Eυρετήριο Όρων  τελεία Χρήσιμες Διευθύνσεις  τελεία Βοήθεια  τελεία Επικοινωνία  τελεία Downloads  τελεία Συχνές Ερωτήσεις   
 
Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα
Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος
Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού
Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση
Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις
Στοιχεία Προγράμματος:
2774
Εκτύπωση E-services: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Περιγραφή:
  Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο τους.
 
Πρόγραμμα:
  Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 
Αποδέκτες:

Μεμονωμένες επιχειρήσεις (πλην αυτών με δραστηριότητες σχετικές με την πρωτογενή παραγωγή των γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες).

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
...-7/11/2008 ώρα 14.00 

Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους: • κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) και

 • εφόσον ολοκληρωθεί ορθά η ηλεκτρονική υποβολή, εν συνεχεία έντυπα (μέσω ταχυδρομείου – courier – ιδιοχείρως στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε.) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008, 14:00.

 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008 (ως ημερομηνία σύστασης της επιχείρησης νοείται η ημερομηνία Έναρξης δραστηριότητας, όπως
  αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας  Δ.Ο.Υ. Η
  κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να τεκμηριώνεται εναλλακτικά με ισοδύναμα
  έγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχθεί (π.χ. δηλώσεις φορολογίας ή εκκαθαριστικά
  σημειώματα προηγούμενων ετών, κλπ).
 2. Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας της δράσης, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα του Οδηγού (εξαιρέσεις λόγω του καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis).
  Ο έλεγχος των επιλέξιμων – εξαιρούμενων δραστηριοτήτων γίνεται με βάση τους Κωδικούς
  Αριθμούς Δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης
  φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης.
 3. Η Επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η επιχείρηση
  δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).
  Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο προς αξιολόγηση στα πλαίσια
  της δράσης, θα δηλώσει απαραίτητα στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνεται στο
  Φάκελο Υποβολής τα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία συμμετείχε/ εντάχθηκε κατά την
  τρέχουσα χρήση και τις δύο προηγούμενες χρήσεις, καθώς και το συνολικό ύψος των
  επιχορηγήσεων που είχε λάβει σε κάθε περίπτωση, για να ελεγχθεί η συγκεκριμένη απαίτηση.
 4. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Κάθε επιχείρηση (ξεχωριστόΑΦΜ) που επιθυμείνα συμμετάσχει στη δράση,  έχει δικαίωμα να υποβάλλει/ υλοποιήσει μία (1) το πολύ πρόταση έργου. Κάθε πρόταση μπορείνα περιλαμβάνει μια ή περισσότερες εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services).
Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσει το χρονικό ορόσημο της 31/12/2008. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία θα πρέπει να έχει εκδοθεί το σύνολο των παραστατικών των ενισχυόμενων έργων (Δελτία Αποστολής, τιμολόγια, κλπ) καθώς και να έχουν ολοκληρωθεί οι εξοφλήσειςτων σχετικών παραστατικών δαπανών.
 
Τι χρηματοδοτείται:

Αντιπροσωπευτικές (αλλά όχι περιοριστικές / εξαντλητικές) περιπτώσεις εφαρμογής εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θεωρούνται:

 1. το ηλεκτρονικό εμπόριο
 2. η ηλεκτρονική εκπαίδευση, επιμόρφωση, ξενάγηση
 3. οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης - πληρόφόρησης
 4. λοιπές εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πχ. τηλεδιάσκεψη κλπ)

(περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό υποβολής της δράσης (σελ. 8 και μετά).

Στο πλαίσιο της δράσης δεν υποστηρίζεται/ επιχορηγείται:

 • Η ανάπτυξη στατικών ιστοσελίδων ή ιστοσελίδων αποκλειστικά πληροφοριακού χαρακτήρα που περιορίζονται σε απλή καταγραφή/ παρουσίαση της εταιρίας και των προϊόντων/ υπηρεσιών της (π.χ. ενημερωτικά σάιτ), χωρίς την υλοποίηση συγκεκριμένης υπηρεσίας με δοσοληπτικές λειτουργίες
 • Η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται ήδη από την επιχείρηση
 • Τερματικός εξοπλισμός (PCs, PDAs κλπ.) που στοχεύει στην πρόσβαση στην υπηρεσία του προσωπικού της επιχείρησης ή συνεργατών – προμηθευτών της
 • Η ανάπτυξη/ επέκταση υπηρεσιών που δεν στοχεύουν σε πελάτες αλλά στην αναβάθμιση εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης ή λειτουργιών σε σχέση με συνεργάτες - προμηθευτές
 • Η ανάπτυξη/ επέκταση υφιστάμενων συστημάτων CRM, CMS, ERP κλπ, η σκοπιμότητα
  των οποίων δεν διασυνδέεται σαφώς με συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία που θα
  παρασχεθεί στο πλαίσιο του έργου και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας δράσης
 • H απλή υλοποίηση αυτοματοποιημένων δικτύων φωνής (IVR) που περιλαμβάνει γενική
  ενημέρωση και απλή δρομολόγηση, ενώ η τελική υπηρεσία – ολοκλήρωση της συναλλαγής διεκπεραιώνεται στη συνέχεια μέσω τηλε-εκπροσώπου (live agent)
 • Ενέργεια καθαρά προωθητικού χαρακτήρα (π.χ. internet marketing campaign) που δεν αφορά και δεν διασυνδέεται σαφώς με την βασική υπηρεσία που παρέχεται στο πλαίσιο του έργου

Η διανομή των υπηρεσιών που θα παρέχονται στο πλαίσιο των ενισχυόμενων έργων θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ή σε συνδυασμό περισσοτέρων καναλιών διανομής,
• Internet (www)
• Mobile (GPRS, 3G)
• Voice (interactive)
Ενθαρρύνεται η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών που υποστηρίζει το καθένα
από αυτά, όπως: eCommerce platforms, interactive web portals, web-stream, wikis, blogs, podcasts, RSS feeds, Web2SMS, bluetooth, SMS, MMS κλπ., αλλά και σύγχρονων τάσεων όπως Web και Social Networks.

 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:
 1. δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού λειτουργίας του e-service
 2. δαπάνες λογισμικού
 3. τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδρομής στο ίντερνετ
 4. δαπάνες συνδρομής σε υπηρεσίες
 5. ενέργειες προώθησης / προβολής
 6. υπηρεσίες συμβούλων
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 50.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (ήτοι το 60% του μέγιστου προϋπολογισμού).
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα 5.000 ευρώ. (Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα επιμέρους όρια ειδικών κατηγοριών υπηρεσιών, όπως αυτά αναλύονται στο Κεφάλαιο 3 του Οδηγού Υποβολής).
Το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση μπορεί να κυμαίνεται αναλόγως της λύσης, των υπηρεσιών που παρέχονται κλπ. και ως απόλυτο μέγεθος δεν αποτελεί σημείο συγκριτικής αξιολόγησης. Αντίθετα, θα ληφθεί υπόψη η ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία επίσημης προκήρυξης της δράσης (27/10/2008) και ως την 31/12/2008.
Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.
 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 17.000.000,00 €
60% (ήτοι 10.200.000 ευρώ) προέρχονται από δημόσια δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο
40% (ήτοι 6.800.000 ευρώ) θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
 
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
  
Πληροφορίες
Επωνυμία:
  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Διεύθυνση:
  Ηλιουπόλεως 2-4 (Υμηττός) 172 37 Αθήνα

Τηλέφωνο:
  210 6241870
213 1300700

Ιστοσελίδα:
  http://www.ktpae.gr

 

Για οποιαδήποτε πληροφόρηση ή περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τη Δράση «e-services», οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης:


 • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση e-services@ktpae.gr
 • είτε στο τηλέφωνο 210-6241870 κατά τις ώρες 08:00 έως 17:00 
 • είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικού Help Desk που λειτουργεί στο e-services.gov.gr
 
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:
  http://www.e-services.gov.gr

 
Οδηγός Υποβολής:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Οδηγός Αξιολόγησης:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Οδηγός Υλοποίησης:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο
εκτύπωση προγράμματος
  Επιστροφή στη σελίδα αποτελεσμάτων  
Kενό
Ανακοίνωση νομικής μορφής Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης